SUOMEN URHEILUVEDONLYÖJÄT RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 15.3.2019

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Urheiluvedonlyöjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia suomalaisten urheiluvedonlyöjien edunvalvojana ja yhdyssiteenä. Yhdistys osallistuu alaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, antaa lausuntoja ja pyrkii asiantuntemuksellaan edistämään vastuullista ja analyyttistä vedonlyöntikulttuuria. Tarkoituksena on säilyttää mahdollisuus vedonlyönnin harjoittamiseen järkevin ehdoin ja toimialan positiiviseen kehitykseen Suomessa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön, jotta vedonlyönnin harjoittaminen mielekkäästi olisi mahdollista. Yhdistys jakaa vedonlyöntiin liittyvää tietoutta järjestämällä yksin tai yhteistyössä alan toimijoiden kanssa koulutus-, seminaari- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys auttaa viranomaistahoja ottelumanipulaatioiden ja vedonlyöntirikollisuuden ehkäisemisessä ja valvonnassa ja järjestää koulutusta ottelumanipulaatioiden ja vedonlyöntirikollisuuden havaitsemiseksi. Yhdistys pyrkii myös lisäämään tietoisuutta rahapeliongelmista ja niihin saatavilla olevasta avusta.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi
1) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
2) järjestää maksullisia tapahtumia, seminaareja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, yleisötilaisuuksia tai muita vastaavia tilaisuuksia,
3) harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa, jakaa kunniamainintoja, -palkintoja ja – kirjoja, ei kuitenkaan merkittäviä taloudellisia etuja jäsenilleen.
Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuneille eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3§ Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4§ Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen on myös mahdollista kutsua kokouksiinsa ulkopuolinen asiantuntija. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen jäsenellä on oikeus erota kesken toimikauden ilmoittamalla siitä hallitukselle. Uusi hallituksen jäsen valitaan seuraavassa vuosikokouksessa. Hallitus voi tarvittaessa nimittää alaisuuteensa työryhmiä hoitamaan hallituksen niille määrittämiä tehtäviä. Hallitus voi yhteisellä päätöksellään pitää kokouksen ja tehdä päätöksiä myös tietoverkossa, puhelinkokouksessa, sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon aikana.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit jätetään viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla ja jäsenille sähköpostitse lähetettävällä kutsulla jäsenrekisterin mukaiseen osoitteeseen. Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Lisäksi hallitus voi kutsua tarvittaessa koolle ylimääräisen jäsenkokouksen tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen jäsenkokous voidaan kutsua koolle myös silloin jos 1/5 jäsenistöstä sitä tietyn asian käsittelemiseksi vaatii.

10§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jälkimmäinen kokous voidaan pitää aikaisintaan 10 päivän kuluttua ensimmäisestä kokouksesta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.